Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831757 nr. 94

31 757 Stedenbeleid

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2018

Hierbij sturen wij u onze gezamenlijke reactie op uw vraag om de raakvlakken in de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van krimp en bevolkingsdaling toe te lichten.

Bevolkingsdaling is een opgave die raakt aan meerdere beleidsvelden waarvoor meerdere bewindslieden verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid voor het integrale krimpbeleid en de coördinatie van de samenwerking hiervoor binnen het kabinet behoort tot de portefeuille van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op basis daarvan is de Minister van BZK ook verantwoordelijk voor de gebiedsspecifieke aanpak van vraagstukken die samenhangen met bevolkingsdaling in de aangewezen krimp- en anticipeergebieden.1 Andere bewindslieden dragen vanuit hun specifieke beleidsvelden bij aan het krimpbeleid, bijvoorbeeld de bewindslieden van EZK, OCW, SZW, I&W en LNV.

Binnen het kabinet coördineert de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overleg met de Minister van BZK, de besluitvorming over de Regio Envelop (€ 950 miljoen). Tijdens de begrotingsbehandeling van LNV is een Kamerbrief aangekondigd over de aanpak van de Regio Envelop en regionale deals (Handelingen II 2017/18, nr. 32, item 11). Daarin zal onder andere worden ingegaan op de criteria en de procedure voor toedeling van middelen.

Dit kabinet is er voor heel Nederland. Goede voorstellen vanuit de krimpregio’s voor regionale deals die een bijdrage uit de Regio Envelop vragen zullen dan ook door de Minister van LNV, in overleg met BZK, bezien worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Krimpregio’s: Achterhoek, de Marne, Eemsdelta, Oost-Groningen, Noordoost-Fryslân, Maastricht-Mergelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen.

Anticipeerregio’s: Friese Waddeneilanden, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Kop van Noord-Holland, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordwest Fryslân, Zuidoost Fryslân, Oost-Drenthe, Schouwen-Duiveland, Walcheren.