31 757 Stedenbeleid

Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment met de erkende krimpgebieden gewerkt wordt aan nieuwe actieplannen bevolkingsdaling voor de periode 2017–2020;

overwegende dat niet alleen de gemeenten in krimpgebieden een extra uitkering ontvangen uit het Gemeentefonds maar ook de betreffende provincies een extra bijdrage krijgen uit het Provinciefonds;

verzoekt de regering, bij het opstellen van de actieplannen en de daarop te baseren convenanten ook de betreffende provincies te betrekken alsmede de besteding van de aan die provincies uit te keren extra middelen voor beleid ten aanzien van bevolkingsdaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van Dekken

Naar boven