31 757 Stedenbeleid

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de formatie die beschikbaar is voor de ondersteuning van krimpregio's en ter coördinatie van het rijkskrimpbeleid vanaf 2020 wil halveren;

overwegende dat het Rijk voor het zo veel mogelijk op peil houden van de leefbaarheid in krimpregio's een blijvende medeverantwoordelijkheid heeft;

van oordeel dat deze medeverantwoordelijkheid tot uiting dient te komen in vraaggerichte ondersteuning van de erkende krimpgebieden en in het coördineren van het op bevolkingsdaling gerichte beleid en de regelgeving van de verschillende ministeries;

verzoekt de regering, de bestaande formatie op het terrein van bevolkingsdaling met niet meer dan het voor de totale rijksdienst beoogde gemiddelde afslankingspercentage aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van Dekken

Naar boven