Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 31753 nr. 99

Gepubliceerd op 13 mei 2015 14:19

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 753 Rechtsbijstand

Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 mei 2015

Op 21 april jl. nam uw Kamer de motie van het lid Van Nispen aan, waarin de regering wordt verzocht er voor te zorgen dat hulp geboden blijft worden aan de balies van de Juridische Loketten (Kamerstuk 31 753, nr. 94). Uw Kamer heeft daarmee nogmaals haar grote zorg geuit over de beëindiging van de inloopspreekuren, waarvan uw Kamer reeds tijdens het debat op 14 april jl. blijk had gegeven (Handelingen II 2014/15, nr. 75, item 31). Ter uitvoering van deze motie, en conform mijn toezegging tijdens het debat, ben ik in overleg getreden met de Raad voor Rechtsbijstand en Stichting Het Juridisch Loket (verder: het Juridisch Loket) om te bezien op welke wijze kan worden voorzien in hulp aan de balie voor de meest kwetsbare rechtzoekenden. Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van dit overleg.

Het Juridisch Loket heeft de wens van uw Kamer om aan de balies hulp te blijven bieden ter harte genomen. In overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en mijn departement heeft het Juridisch Loket gezocht naar een aanpassing van zijn werkwijze die tegemoet komt aan de motie-Van Nispen. Het Juridisch Loket zal op alle 30 vestigingen in een inloopspreekuur voorzien. Daarbij blijft de recent ingevoerde werkwijze, waarin het zwaartepunt is verlegd naar telefonische dienstverlening en het zo nodig bezoeken van een vestiging op afspraak, in beginsel behouden. Echter, voor kwetsbare rechtzoekenden, voor wie telefonisch contact door persoonlijke omstandigheden of uit kostenoverwegingen een te hoge drempel is, blijft rechtshulp op een vestiging zonder voorafgaand telefonisch contact mogelijk. De komende periode onderzoekt het Juridisch Loket de frequentie van het inloopspreekuur en de capaciteit die nodig zijn om in de hulpvraag van kwetsbare rechtzoekenden te kunnen voorzien. Vooralsnog zal het Juridisch Loket vanaf 11 mei aanstaande op zijn tien grootste vestigingen twee maal in de week een inloopspreekuur houden van telkens twee uur. Op de twintig overige vestigingen zal zo spoedig mogelijk wekelijks worden voorzien in één inloopspreekuur voor de duur van twee uur. In de benodigde financiële dekking wordt voor 2015 voorzien deels door aanvullende subsidiëring uit reserveringen die de Raad ten behoeve van het Juridisch Loket heeft gedaan, en deels uit het eigen vermogen van het Juridisch Loket zelf.

Met deze verandering in de werkwijze van het Juridisch Loket wordt naar mijn overtuiging op adequate wijze tegemoet gekomen aan de zorg van uw Kamer. Ik heb daarom met instemming van het besluit van het Juridisch Loket kennis genomen.

Dat het inloopspreekuur in beperkte vorm wordt hervat, laat onverlet de noodzaak de effecten van de nieuwe werkwijze goed te monitoren. Het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand zullen deze monitoring gezamenlijk vormgeven. In ieder geval zullen de eventuele vraaguitval onder de meest kwetsbare rechtzoekenden, de kosten die rechtzoekenden moeten maken voor het verkrijgen van telefonische hulp, het effect van de nieuwe werkwijze op de kostenefficiëntie van het Juridisch Loket, het effect van de nieuwe werkwijze op de totale kosten van rechtsbijstand, en de signalen van ketenpartners worden onderzocht. Conform mijn toezegging tijdens het debat van 14 april jl. wordt tevens bezien of er categorieën van juridische problemen zijn waarin rechtzoekenden vrijwel standaard naar een advocaat worden doorverwezen, zodat de routering via het Juridisch Loket in het kader van «diagnose en triage» voor hen mogelijk als onnodig belastend moet worden beschouwd.

Van de resultaten van de monitoring wordt verslag uitgebracht in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015 van de Raad voor Rechtsbijstand, die in 2016 verschijnt. Vanzelfsprekend treed ik met de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket tussentijds in overleg indien mij vóór het verschijnen van de Monitor signalen bereiken dat het hulpaanbod aan de balies ontoereikend zou zijn.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl