Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 31753 nr. 81

Gepubliceerd op 10 april 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 753 Rechtsbijstand

Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2014

Tijdens het Algemeen Overleg d.d. 26 maart 2013 inzake de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand heb ik toegezegd uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van de heer Schouw, te informeren over de door mij beoogde data waarop de maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand in werking treden. Tevens heb ik bij deze gelegenheid toegezegd uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van de heer Recourt, te informeren over de wijze waarop bij toetsing aan het minimaal financieel belang rekening wordt gehouden met het geldelijk belang van meerdere geschillen. Met deze brief voldoe ik aan deze toezeggingen.

Overzicht van de maatregelen; beoogde ingangsdatum en wijze van realisatie

In onderstaande tabel staat vermeld op welke datum ik de verschillende maatregelen in het kader van de vernieuwing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in werking wil laten treden.1 Per maatregel is aangegeven in welke regelgeving hiertoe wijzigingen moeten worden aangebracht. Ik merk daarbij op dat alle wijzigingen van de genoemde uitvoeringsbesluiten aan uw Kamer worden voorgehangen.

Maatregel

Te wijzigen regelgeving

Ingangsdatum

Selectie aan de poort / versterking eerste lijn, inclusief verbintenissen- en huurrecht

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

Vervallen diagnose en triage-korting

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

1 januari 2016

Verhoging minimaal financieel belang

Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria

1 januari 2016

Maatregel

Te wijzigen regelgeving

Ingangsdatum

Vervallen administratieve vergoeding advocatuur

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2016

Echtscheiding op basis van gezinsinkomen

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

Beperking ambtshalve toevoeging verdachten

Wetboek van Strafvordering

1 januari 2016

Herijking enkele strafrechtelijke forfaitaire vergoedingen, waaronder supersnelrecht

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2015

Herdefiniëring inkomensgroepen (van 5 naar 3)

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

1 januari 2016

Clawback

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

Generieke verlaging uurtarief, eerste tranche

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2015

Generieke verlaging uurtarief, tweede tranche

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2016

Tijdelijke uitschakeling indexeringen

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

1 januari 2015

Toetsing aan minimaal financieel belang

Het financieel belang van een geschil kan gelegen zijn in een vordering die periodiek terugkeert. Dat is het geval bij vorderingen die betrekking hebben op financiële duurverplichtingen, zoals uitkering en alimentatie. De vordering ten aanzien van één enkele termijn is vaak betrekkelijk laag, maar kan op langere termijn tot een aanzienlijke waarde cumuleren. Daarom bepaalt artikel 4, zesde lid, van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Brt) dat indien het belang bestaat uit een periodiek te ontvangen of betalen waarde, de waarde van het belang wordt berekend over een periode van maximaal twee jaar. Deze bepaling blijft bij verhoging van het minimaal financieel belang ongewijzigd.

Eveneens is mogelijk dat de rechtzoekende meerdere vorderingen heeft, of door zijn wederpartij met meerdere vorderingen wordt geconfronteerd, waarbij het financieel belang van elke vordering onder de drempelwaarde ligt, maar (het betwiste deel van) de vorderingen gezamenlijk boven de drempelwaarde uitkomen. Indien de vorderingen hetzelfde rechtsbelang betreffen worden zij voor de toetsing aan het minimaal financieel belang bij elkaar opgeteld. In dit beleid beoog ik geen wijziging.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Zoals aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 18 februari jl. (Kamerstuk 31 753, nr. 70) zal de vergoedingsregeling met betrekking tot de kennelijke afdoening van zaken, zoals op 1 oktober 2013 ingevoerd met het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (Stb 2013, 345), per 15 februari 2014 worden ingetrokken. Deze wijziging maakt geen deel uit van de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand en is daarom niet in het overzicht opgenomen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl