Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331753 nr. 53

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 november 2012.

De algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden vastgesteld dan op 25 december 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2012

Ingevolge artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand overleg ik uw Kamer bijgaand een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur en de nota van toelichting daarbij *). Het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners bevat wijzigingen van onder meer het Besluit eigen bijdrage en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 die volgen uit de aanvullende structurele taakstelling op de gesubsidieerde rechtsbijstand van jaarlijks € 50 miljoen.

Deze wijzigingen zien op

  • een generieke verhoging van de eigen bijdrage

  • een verhoging van de eigen bijdrage bij verzoeken die voortkomen uit de verbreking van een huwelijkse of niet-huwelijkse relatie;

  • de invoering van het heffen van de eigen bijdrage bij een tweede of volgende deskundigenoordeel;

  • het heffen van de eigen bijdrage in bewerkelijke zaken;

  • een lagere vergoeding in geval van kennelijke afdoening van een zaak;

  • een wijziging van de anticumulatieregeling;

  • een verlaging van de vergoeding van de aan het stelsel deelnemende rechtsbijstandverleners.

Het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners en de nota van toelichting worden tevens in de Staatscourant gepubliceerd. Voor een ieder bestaat de gelegenheid om binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het ontwerp

wordt geplaatst, wensen en bezwaren ter kennis te brengen van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer