31 753
Rechtsbijstand

nr. 21
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2010

Tijdens het voorgezet Algemeen overleg met uw Kamer op 28 januari 2009 over de gesubsidieerde rechtsbijstand (TK 2008–2009, 2008–2009, 31 753, nr. 10) heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie Albayrak naar aanleiding van vragen van het lid Teeven (VVD) toegezegd na te zullen gaan of het mogelijk is een kwaliteitsvergelijkend onderzoek te doen naar de dienstverlening van advocaten en die van juristen en advocaten in dienst van rechtsbijstandverzekeraars.

Thans kan ik u melden dat door het WODC een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van de advocatuur en rechtsbijstandverzekeraars wordt opgezet, waarin de volgende vragen aan de orde komen:

– Hoe is de kwaliteitsborging formeel geregeld? Dit zowel op het niveau van de beroepsgroep als op het kantoorniveau;

– Welke kwaliteitsborgende instanties zijn er (beroepsorganisatie, (extern)toezicht, klacht- en geschillenregeling, auditoren e.d.)?;

– Welke kwaliteitsinstrumenten zijn er (opleiding, intercollegiale toetsing, specialisatie, beroepscode, kwaliteitshandboeken, ISO-normen)?

– Wat is er bekend over de werking/effectiviteit van die instrumenten en instanties?

– Hoe wordt de kwaliteit beoordeeld door gebruikers en relevante stakeholders (rechterlijke macht, juridische dienstverleners e.d.)?

– Hoe wordt de integriteit, deskundigheid en commerciële dienstverlening beoordeeld?

Het WODC verwacht dat de onderzoeksresultaten medio 2011 beschikbaar zullen zijn.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven