31 753 Rechtsbijstand

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 augustus 2019

Hierbij doe ik u de beantwoording verzoek over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand toekomen die ik vandaag naar de Eerste Kamer zond.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

BIJLAGE BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 augustus 2019

Op 16 juli jl. hebben de leden de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid mij verzocht om de Kamer nader te informeren over de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure. De leden vernemen graag of ik bereid ben dit onderzoek uit te voeren en de Kamer hierover te rapporteren. Ik beantwoord hun verzoek als volgt.

Verzoek redenen tevredenheid rechtszoekenden over pro-Deo advocaat

De contourennota van 9 november 2018 benoemt dat één op de vijf mensen die een juridische weg kiest, aangeeft dat hun problemen daarmee niet zijn opgelost.1 2Dit komt omdat een juridische benadering lang niet altijd een oplossing biedt voor de achterliggende problematiek. Het nieuwe stelsel is er dan ook op gericht om waar nodig en mogelijk de hulp zoveel mogelijk integraal vorm te geven met een goede verbinding tussen het juridische en sociale domein. Daarnaast is het van belang geschillen in een vroeg stadium op een laagdrempelige manier op te lossen.

In uw brief van 20 mei jl. schrijft u dat van de groep mensen die daadwerkelijk gebruik maakt van een Pro-Deoadvocaat het overgrote deel (80%) tevreden is over de afhandeling. U schrijft dat leden van de PvdA-fractie uit mijn brief begrijpen dat ik dit percentage te laag vindt en dat dit één van de redenen is voor de door mij gewenste grondige herziening. Ik heb u geantwoord dat ik niet op de hoogte ben van de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure. Ik heb u toen verwezen naar de Geschilbeslechtingsdelta.3

Het feit dat één op de vijf mensen die een juridische weg kiest, aangeeft dat hun problemen daarmee niet zijn opgelost, staat los van de tevredenheid van burgers over de afhandeling van bijstand door een pro-Deo advocaat. Een burger kan immers tevreden zijn over bijstand door een pro-Deo advocaat terwijl zijn problemen toch niet zijn opgelost. Ik herken mij dan ook niet in uw interpretatie dat 20% van burgers ontevreden is over de bijstand van een Pro-deo advocaat.

Wat betreft de tevredenheid van de burger over de bijstand door een Pro-deo advocaat verwijs ik u naar de nulmeting van de Raad voor Rechtsbijstand.4

De Raad voor Rechtsbijstand presenteert hier de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd onder loketklanten en toevoegingsgebruikers die betrekking hebben op hun beleving van (het resultaat) van de dienstverlening. Aangezien de Raad voor Rechtsbijstand reeds onderzoek doet naar en publiceert over de tevredenheid van burgers over de bijstand door een Pro-deo advocaat, zal ik het door u gevraagde onderzoek niet uitvoeren.

Bijlage voortgangsbrief

Op 12 juli 2019 zond ik mijn voortgangsbrief over de stand van zaken van het programma Herziening Rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr. 177). Eén van de bijlagen betreft de «Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten» van Significant. Abusievelijk is niet de definitieve versie van 25 juni 2019 meegezonden, maar een conceptversie van 20 juni.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij deze brief de definitieve versie van het rapport «Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten»5 van 25 juni 2019 toe te zenden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 31 753, nr. 155

X Noot
2

Zie M.J. ter Voert & C.M. Klein Haarhuis, Geschilbeslechtingsdelta; Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, 2014, 136.

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 VI, AU

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven