31 728
Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

30 914
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

nr. 5
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de voorgenomen wijziging van de Winkeltijdenwet niet past in de maatregelen om de economie te stimuleren;

verzoekt de regering het wetsvoorstel in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Graus

Elias

Van Gent

Naar boven