Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931717 nr. 8

31 717
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 november 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel XVA worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVB

Indien deze wet eerder in werking treedt dan de Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (Stb. 269), komt artikel V, onderdeel A, onder 2 en 3, van die wet te luiden:

2. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met q tot d tot en met p.

3. Het eerste lid, onderdeel p (nieuw), komt te luiden:

p. inkomensgegeven: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

ARTIKEL XVC

Indien deze wet eerder in werking treedt dan dat de artikelen IV en VII van het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen) (31 566) in werking zijn getreden, worden die artikelen als volgt gewijzigd:

A. Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, eerste lid, onderdeel n, wordt «onder j» vervangen door: onder i.

B. In artikel 1a, derde lid, onderdeel a, wordt «onderdelen b en i» vervangen door: onderdelen b en h.

B. Artikel VII komt te luiden:

ARTIKEL VII

In de Wet op de huurtoeslag wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt «onder j» vervangen door: onderdeel i.

2. In onderdeel f wordt «onderdeel g» vervangen door: onderdeel f.

Toelichting

Bij het redigeren van artikel V van de Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (Stb. 269) (Wet BRI/BRWOZ) is aangenomen dat het bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31 124) eerder tot wet wordt verheven en in werking treedt dan de eerstgenoemde wet. Dit laatste blijkt niet het geval te zijn. Daarom wordt in het onderhavige wetsvoorstel een artikel toegevoegd (artikel XVB), dat artikel V van de Wet BRI/BRWOZ aanpast. Daarbij is bepaald dat de laatstgenoemde aanpassing alleen plaatsvindt ingeval de onderhavige wet eerder in werking treedt dan de Wet BRI/BRWOZ. Bij een latere inwerkingtreding zou deze wijziging geen effect meer hebben.

Ook worden in datzelfde kader en onder vergelijkbare voorwaarden twee artikelen in het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen) (31 566) aangepast.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager