Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931717 nr. 4

31 717
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)

nr. 4
ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 11 september 2008 en het nader rapport d.d. 22 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 1 september 2008, no. 08.002.372, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de staatssecretaris van Financiën, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009), met memorie van toelichting.

Het voorstel van wet omvat een aantal wijzigingen van verschillende fiscale wetten, die technisch of redactioneel van aard zijn. De Raad van State onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel, maar maakt opmerkingen over de terugwerkende kracht van enkele voorstellen. Hij is van oordeel dat in verband daarmee aanpassing van het voorstel wenselijk is.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 1 september 2008, nr. 08.002.372, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 september 2008, nr. W06.08.0387/III, bied ik U hierbij aan.

Naar aanleiding van het advies van de Raad merk ik het volgende op.

1. Verblijfsrechtelijke status

Ten onrechte zijn na de wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 27 september 2007 de verplichtingen van de inhoudingsplichtige werkgever niet aangevuld met de verplichting de verblijfsrechtelijke status van een vreemdeling vast te stellen en daaromtrent gegevens en een afschrift van de verblijfsvergunning in de administratie op te nemen (artikel 28, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964)). De met deze verplichting corresponderende gehoudenheid om het anoniementarief (artikel 26b Wet LB 1964) toe te passen is wel aangepast. Voorgesteld wordt de wijziging, in lijn met de inwerkingtreding van de hiermee samenhangende wijzigingen, terug te laten werken tot en met 1 januari 2008.

De Raad merkt op, dat hierbij wordt overzien, dat artikel 68, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het niet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd bij artikel 28, onderdeel e, Wet LB 1964 strafbaar stelt. Het is in strijd met ons stelsel strafbepalingen met terugwerkende kracht in te voeren, daargelaten dat de aanvulling van de verplichting van de werkgever op zich een belastende verplichting is waaraan feitelijk niet met terugwerkende kracht voldaan kan worden.

De Raad adviseert de in artikel II, onderdeel B, van het voorstel opgenomen aanvulling van artikel 28 Wet LB 1964 niet met terugwerkende kracht in te voeren.

1. Het advies van de Raad om artikel II, onderdeel B (artikel 28, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964), van het wetsvoorstel niet met terugwerkende kracht in werking te laten treden, heb ik overgenomen. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn aangepast.

2. Invorderingswet 1990

Artikel 19 van de Invorderingswet 1990 (IW 1990) maakt derdenverhaal voor belastingen mogelijk op degene die bepaalde uitkeringen doet. Voorgesteld wordt de uitkeringen waarvoor dit derdenverhaal mogelijk is, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 uit te breiden met uitkeringen ingevolge een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Aangezien deze uitbreiding voor de derde die deze uitkeringen doet of heeft gedaan, een belastende bepaling is, adviseert de Raad de wijziging van artikel 19 IW 1990 niet met terugwerkende kracht in te voeren.

Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van de bestuursaansprakelijkheid (artikel 36 en 36b IW 1990) met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008.

De Raad adviseert artikel IX, onderdelen F en G, van het voorstel niet met terugwerkende kracht in te voeren.

2. Het advies van de Raad om artikel IX, onderdelen C, F en G (artikelen 19, 36 en 36b van de Invorderingswet 1990), van het wetsvoorstel niet met terugwerkende kracht in werking te laten treden, heb ik overgenomen. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn aangepast.

3. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt een voorstel tot aanpassing van de Wet belasting zware motorrijtuigen in het wetsvoorstel op te nemen. Deze belasting wordt uit hoofde van het Eurovignetverdrag in vijf landen geheven. De wijziging strekt ertoe de Nederlandse wetgeving, ter vermijding van ieder misverstand, beter aan te laten sluiten bij de vanaf 1 oktober 2008 geüniformeerde uitvoeringspraktijk voor teruggaven van het gebruiksrecht.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele redactionele en technische verbeteringen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te brengen.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van State,

H. D. Tjeenk Willink

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.