Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931710 nr. 10

31 710
Deltaprogramma

nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2009

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009 is gesproken over de inspraakprocedure over het ontwerp Nationaal Waterplan. De commissie heeft mij verzocht om de resultaten van de inspraakprocedure over het ontwerp Nationaal Waterplan met de Kamer te delen, door de Kamer de schriftelijke inspraakreacties en een (samenvattende) weergave van de mondelinge inspraakreacties te doen toekomen.

Hierbij stuur ik u de gevraagde inspraakreacties op bijgevoegde CD-ROM.1

Tevens heb ik bijgevoegd de adviezen die zijn ontvangen op het ontwerp Nationaal Waterplan.1 In overleg met uw griffie is afgesproken dat de informatie digitaal wordt geleverd. Op de CD-ROM zijn alle bestanden opgenomen inclusief een overzicht van alle reacties en adviezen.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.