Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931706 nr. 7

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 7
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2008

Hierbij stuur ik u een reactie op de vraag van het lid Sap.

In het wetsvoorstel Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten zoals dit is ingediend bij de Tweede Kamer (kamerstuk 31 706, nr. 2), is een kwalitatieve indicatie van de inkomenseffecten opgenomen. Daarnaast heeft het kabinet de toezegging gedaan om zo spoedig mogelijk te komen met een geactualiseerd inkomensbeeld.

De zorgvuldige verwerking van de meest recente gegevens van de belastingdienst is een gecompliceerd proces en is nog niet afgerond. De besluitvorming over de juiste maatvoering van de hervorming van de BU kan pas plaatsvinden als deze verwerking is voltooid. Een integraal inkomensbeeld als gevolg van de Wtcg is derhalve nog niet beschikbaar.

U wordt hierover zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner