Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131706 nr. 41

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2010

Zoals toegezegd tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS, doe ik u hierbij het antwoord toekomen op de vraag van het Kamerlid Leijten (SP) over de uitspraken van de heer Linschoten in NRC Handelsblad (Regeling voor gehandicapten moet anders, dd. 10 november) over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Zoals ik in mijn brief van 18 november (kamerstuk 31 706, nr. 40) reeds heb aangegeven, heeft eind 2008 een meerderheid van het toenmalige parlement ingestemd met invoering van de Wtcg per 1 januari 2009 onder voorwaarde dat de afbakening voor de algemene tegemoetkoming zo spoedig mogelijk zou worden verbeterd. Hier is voor gekozen om chronisch zieken en gehandicapten niet de financiële gevolgen te laten ondervinden van afschaffing van de buitengewone uitgavenregeling zonder compenserende maatregelen. Ook is ervoor gekozen om de tegemoetkoming automatisch toe te kennen om deze doelgroep niet te belasten met ingewikkelde aanvraagprocedures en de administratieve lasten te beperken. Eén van de redenen om de buitengewone uitgavenregeling af te schaffen was immers dat het onbedoelde gebruik hoog was, terwijl chronisch zieken en gehandicapten er nauwelijks gebruik van maakten. De Wtcg maakt het voor deze groep een stuk eenvoudiger, omdat zij zelf geen actie hoeven te ondernemen.

Het gevolg van deze keuzes is dat de afbakening van de doelgroep van de tegemoetkoming over 2009, die dit jaar wordt uitgekeerd, nog niet optimaal is. Ik kan mij evenwel niet vinden in de stellingname dat door de automatische toekenning onterechte toelages op de koop toe worden genomen. Dat de beoogde doelgroep nog niet optimaal wordt bereikt, is niet zozeer het gevolg van de toekenningssystematiek als van de afbakeningscriteria die zijn gehanteerd. Voor tegemoetkomingsjaar 2010 (uit te keren in 2011) is de afbakening verbeterd conform het voorstel van de Taskforce Linschoten en zal de regeling aanzienlijk beter zijn toegesneden op de doelgroep waarvoor deze is bedoeld.

In februari 2011 zal ik – in de vierde Wtcg-voortgangsrapportage – de Kamer informeren over het verloop van de huidige uitkeringsronde en Wtcg-relevante beleidsontwikkelingen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers