Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931705 nr. 18

31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 18
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 november 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

De aanhef van artikel IV komt te luiden:

Artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 komt te luiden:

2

Aan artikel XVII wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De voordracht wordt niet gedaan indien binnen die vier weken door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers om overleg over het ontwerp wordt gevraagd en dit overleg niet tot instemming leidt.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat de voorstellen met betrekking tot correctieberichten en «loon in, loon over» op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden en dat daarbij een voorhangprocedure met blokkerende werking van toepassing is.

Hiermee wordt aangesloten bij de over dit onderwerp gevoerde discussie. Enerzijds worden de voorstellen essentieel geacht voor de mogelijkheid de loonaangifteketen en de polisadministratie in 2010 stabiel te krijgen, maar anderzijds bestaat er op dit moment nog onzekerheid over de exacte gevolgen.

Het ontwerp voor het koninklijk besluit zal niet eerder worden overgelegd dan nadat op basis van de specificaties de eenduidige aangifte loonheffingen samen met softwareleveranciers is getest. Dat vindt vanaf maart 2009 plaats en de ervaringen worden vóór juni 2009 geëvalueerd. Een en ander wordt met Actal gedeeld. Het advies van Actal zal bij het ontwerp van het koninklijk besluit worden gevoegd. Het kabinet zal de keuze voor de in het ontwerp opgenomen datum uitgebreid motiveren.

Indien door een of beide kamers binnen vier weken na het overleggen van het ontwerp voor het koninklijk besluit te kennen wordt gegeven daarover een overleg met het kabinet te willen voeren, heeft dat een blokkerende werking. De voordracht voor het koninklijk besluit vindt dan alleen plaats bij instemming met de voorgestelde inwerkingtreding door die kamer (of, ingeval beide kamers om overleg hebben gevoerd: beide kamers).

Om eventuele invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2010 praktisch nog mogelijk te maken, is het de bedoeling een voorhangprocedure vóór het komende zomerreces af te ronden. Voor het geval het kabinet op basis van de resultaten van de test tot de conclusie zou komen dat inwerkingtreding per 1 januari 2010 op overwegende bezwaren stuit, zal de Kamer hierover vóór juli 2009 gemotiveerd worden ingelicht.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager