31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 80
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2009

Bij brief van vrijdag 30 januari 2009 (2009Z01511/2009D03899) heeft u mij verzocht om een reactie op de vraag, of de berichten kloppen dat de beperking van de korting op de alleenstaande-ouderkorting, die door aanvaarding van het amendement Sap1 in het Belastingplan 2009 is opgenomen, niet is doorgevoerd. Voorts heeft Uw Kamer mij verzocht in te gaan op de informatievoorziening over de alleenstaande-ouderkorting door de Belastingtelefoon.

Over de toepassing van het amendement Sap in de (negatieve) voorlopige aanslagen ben ik naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer al uitgebreid mondeling2  en vervolgens schriftelijk3 ingegaan. Het komt erop neer dat de wijzigingen als gevolg van het amendement Sap niet tijdig in de (negatieve) voorlopige aanslagen konden worden verwerkt omdat het amendement voorzag in een datum van inwerkingtreding reeds per 1 januari 2009. In de wet is bepaald dat bij voorlopige aanslagen wordt uitgegaan van het belastingbedrag zoals dat vermoedelijk bij de definitieve aanslag zal worden vastgesteld.4 Mocht de behandeling van het Belastingplan tot een andere uitkomst leiden en een andere uitkomst van de voorlopige aanslagen, dan zal de Belastingdienst in het betreffende belastingjaar de voorlopige aanslagen hierop aanpassen. Het is bij de vaststelling van de voorlopige aanslagen een goede gewoonte om reeds zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van het Belastingplan. Echter, in bepaalde gevallen is het niet meer mogelijk om wijzigingen die in het Belastingplan worden aangebracht, nog tijdig in de programmatuur van de Belastingdienst te verwerken.

Zo kon het amendement Sap bij de berekening van de automatisch vanuit 2008 gecontinueerde voorlopige aanslagen 2009 niet op deze zeer korte termijn worden verwerkt. Met de sociale diensten is vervolgens afgesproken dat zij conform de gebruikelijke systematiek het inkomen zullen aanvullen tot het bijstandsniveau. De Belastingdienst zal met ingang van 1 juli een actie uitvoeren, waarbij het maandelijkse bedrag voor de doelgroep op het goede niveau gebracht wordt en tevens het restantbedrag over de laatste zes maanden wordt uitgesmeerd. De sociale diensten zullen vanaf juli met deze hogere bedragen rekening houden. Het is eigen aan het proces dat de Belastingdienst op basis van het door het kabinet verdedigde koopkrachtbeleid al maatregelen moet nemen in haar massale processen. Overigens merk ik hierbij op dat het amendement Sap ook gevolgen had voor de toepassing van de combinatiekorting, die immers door aanvaarding van het amendement afgeschaft is. De gevolgen van deze afschaffing zijn nog niet verwerkt in de automatisch vanuit 2008 gecontinueerde (negatieve) voorlopige aanslagen 2009. Deze zullen in 2009 eveneens worden aangepast. In de programmatuur voor de verwerking van nieuwe aanvragen en verzoeken om wijziging van voorlopige aanslagen zijn de aanpassingen per 1 januari 2009 al wel verwerkt.

Met betrekking tot de informatievoorziening merk ik wellicht ten overvloede op dat een deel van de verwarring eruit zou kunnen voortkomen dat naast de alleenstaande-ouderkorting1, die gericht is op een belastingplichtige zonder partner die een huishouden voert met een kind dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden, de Wet inkomstenbelasting 2001 ook een alleenstaande ouderenkorting kent.2 De alleenstaande ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige indien hij in aanmerking komt voor een uitkering al bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a of onderdeel c, van de Algemene Ouderdomswet, of daarvoor in aanmerking zou komen indien hij zou voldoen aan de voorwaarde van artikel 7, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet. Het kan zijn dat deze verwarring aanvankelijk ook een rol heeft gespeeld bij de beantwoording van vragen door de Belastingtelefoon. De bedragen van de alleenstaande ouderenkorting zijn gewoon volledig correct verwerkt in de voorlopige aanslagen en behoeven geen actie.

De suggestie dat de schuld van al dan niet onjuiste bedragen bij het parlement zou liggen ondersteun ik vanzelfsprekend niet. Hoewel de Belastingdienst, zoals hiervoor reeds opgemerkt, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het Belastingplan 2009 in haar massale processen al maatregelen heeft moeten nemen, heeft het kabinet op geen enkele wijze beoogd het recht van amendement van Uw Kamer aan te tasten. Vanzelfsprekend hebben de beide Kamers der Staten-Generaal als medewetgever het laatste woord bij het vaststellen van de juiste hoogte dan wel de afschaffing van de heffingskortingen. De Belastingdienst heeft haar processen dan ook zodanig ingericht dat de ongestoorde voortgang van voorlopige aanslagen is geborgd per 1 januari 2009 en dat aanpassingen medio het betreffende belastingjaar collectief kunnen worden verwerkt om de uiteindelijke definitieve aanslag zo goed mogelijk te benaderen.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Kamerstukken II 2008/2009, 31 704, nr. 69.

XNoot
2

Handelingen I 2008/2009, nr. 15, blz. 765.

XNoot
3

Kamerstukken I 2008/2009, 31 704, nr. G.

XNoot
4

Artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

XNoot
1

Artikel 8:15 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

XNoot
2

Artikel 8:18 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Naar boven