31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 66
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij het afsteken van vuurwerk fijnstof en gassen als NOx vrijkomen met de ongewenste milieueffecten van dien, dat het aantal letselgevallen als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling fors is gestegen met de maatschappelijke kosten van dien en dat ook voorlichting, toezicht, handhaving en afvalverwijdering maatschappelijke kosten met zich brengen;

overwegende, dat de commissie Overlast Jaarwisseling in overweging geeft, het gebruik van vuurwerk te ontmoedigen en dat het principe van «de vervuiler betaalt» ook doorgevoerd mag worden bij vuurwerk;

overwegende, dat via een heffing op vuurwerk de maatschappelijke kosten als gevolg van het afsteken van vuurwerk doorberekend kunnen worden aan de gebruiker;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe en wanneer een heffing op vuurwerk ingevoerd kan worden en de Kamer hierover in het voorjaar van 2009 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Naar boven