31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 59
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er verschillende loonbegrippen zijn voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;

overwegende, dat het verschil in loonbegrip een van de grootste veroorzakers is van administratieve lastendruk en een begrijpelijk loonstrookje in de weg staat;

verzoekt de regering voor 1 april 2009 concreet aan te geven of en op welke wijze de gewenste harmonisatie wettelijk gerealiseerd kan worden binnen de lopende kabinetsperiode (met een daarbij behorend tijdpad),

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Cramer

Tang

Naar boven