31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 56
MOTIE VAN HET LID CRAMER

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het advies «Landschap verdient beter!» van de Task Force Financiering Landschap Nederland dat is aangeboden aan het kabinet;

voorts overwegende, dat een mooi en gevarieerd landschap onderdeel uitmaakt van onze nationale identiteit en van groot belang is voor onze economie, de biodiversiteit en het welzijn van huidige en toekomstige generaties;

constaterende, dat ook fiscale instrumenten door het kabinet overwogen dienen te worden waardoor het voor private partijen aantrekkelijker wordt om in de kwaliteit van landschap te investeren;

van mening, dat de aantasting van ons landschap urgent maatregelen behoeft;

verzoekt de regering met het oog op de vergroening van het lastenkader, op korte termijn een oordeel te geven ten behoeve van het Belastingplan 2010 over een aantal punten in genoemd rapport:

1. een uitbreiding van de werking van de Natuurschoonwet (NSW), zodat ook de door de Task Force genoemde waardevolle agrarische cultuurlandschappen inbegrepen zijn;

2. de regeling groenprojecten uit te breiden, zodat ook projecten die betrekking hebben op landschapsmaatregelen in Nationale Landschappen, Rijksbufferzones en ook de door de Task Force genoemde waardevolle agrarische cultuurlandschappen van deze regeling gebruik kunnen maken;

3. het toevoegen aan de lijst Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van private organisaties die de rol van landschapsvertegenwoordiger hebben en mede uitvoerder zijn van het landschapsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Naar boven