31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 49
MOTIE VAN HET LID TANG

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de complexiteit van verschillende toeslagen fouten en frustratie oplevert bij zowel overheid als burger;

van mening, dat het noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk beleidsmatige vereenvoudigingen worden gerealiseerd;

overwegende, dat er een interdepartementaal beleidsonderzoek wordt uitgevoerd naar vereenvoudiging van de toeslagen;

verzoekt de regering bij het interdepartementale beleidsonderzoek zonder taboes mogelijkheden te laten onderzoeken die ertoe leiden dat het absolute en relatieve aantal fouten en correcties bij de toeslagen substantieel omlaag gaan;

verzoekt de regering om bij deze vereenvoudigingsoperatie de staatssecretaris van Financiën ook beleidsmatig als de eerst aangewezen bewindspersoon te laten optreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang

Naar boven