31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 48
MOTIE VAN HET LID SAP

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het nodig is om verdere vergroening van het fiscale stelsel hoog op de agenda te houden;

verzoekt de regering uiterlijk mei 2009 een nieuwe vergroeningsbrief naar de Kamer te sturen waarbij diverse opties voor CO2-vermindering worden bezien, in het bijzonder de mogelijkheden om via de fiscaliteit energiebesparing in de bestaande woningbouw te stimuleren, en daarbij vooral te bezien hoe de grote groep eigenaar-bewoners tot energiebesparing te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Naar boven