31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 37
AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN CRAMER

Ontvangen 18 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VI wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. Aan artikel 10, eerste lid, onderdeel j, wordt vóór de punt aan het slot een zinsnede ingevoegd, luidende: , daaronder begrepen rechten waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waardeverandering van die aandelen of winstbewijzen, indien deze behoren tot een soort welke is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Toelichting

Het amendement regelt dat stock appreciation rights (SAR’s) die zijn gekoppeld aan de waarde van beursgenoteerde aandelen of winstbewijzen niet langer aftrekbaar zijn van de Vpb.

Hiermee wordt de fiscale behandeling van deze soort SAR’s gelijkgesteld aan die van optierechten en aandelen. Het sinds 2007 niet langer aftrekbaar zijn van optierechten kan nu niet meer worden omzeild door middel van een SAR.

Het gevolg is dat bonussen die leiden tot het nemen van risico’s niet langer fiscaal worden aangemoedigd.

De budgettaire effecten van dit amendement zijn nihil.

Tang

Cramer

Naar boven