31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 36
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 18 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XVIII vervalt onderdeel E.

II

Artikel XX wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het derde lid wordt: «in het eerste en tweede lid bedoelde verhogingen» vervangen door: in het eerste lid bedoelde verhogingen.

III

Na artikel XXVIII wordt een artikel toegevoegd, luidend:

Artikel XXVIIIA

Met ingang van 1 januari 2009 worden de bedragen genoemd in artikel 23 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, nadat deze zijn gewijzigd uit hoofde van artikel XVIII, onderdeel B, van deze wet, en nadat daarop de inflatiecorrectie uit hoofde van artikel 81a, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 is toegepast, verhoogd met 0,1%. Daarbij wordt de nodig geachte afronding aangebracht.

Toelichting

Door dit amendement vervalt de in dit Belastingplan opgenomen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor motoren. Dit geldt zowel voor de op wetsniveau geregelde verhoging per 1 januari 2009 als voor de verhogingen in volgende jaren tot 2013, die door middel van een ministeriële regeling doorgevoerd zouden worden. Het effect is dat de MRB voor motoren gelijk blijft, evenals de BPM, zodat de motor feitelijk geheel buiten de verschuiving uit hoofde van de «vluchtheuvelvariant» blijft. Wel blijft de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie van toepassing.

Het schrappen van deze verhoging werkt niet door naar de provinciale opcenten. De wijziging heeft een budgettair verlies voor de rijksoverheid tot gevolg. In het Belastingplan is voor de MRB verhoging € 2 miljoen structureel geraamd. Voor deze derving wordt dekking gevonden door de MRB tarieven van personenauto’s en bestelauto’s van particulieren te verhogen met 0,1%. In de praktijk gaat het voor lichte auto’s om een verhoging van afgerond 0 euro. Voor zwaardere auto’s gaat het om een verhoging van maximaal een paar euro per jaar. Met deze tariefmaatregel zijn geen administratieve lasten of uitvoeringskosten gemoeid.

Irrgang

Naar boven