31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 30
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 14 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba. In artikel 3.15, zesde lid, wordt «€ 0,19» vervangen door: € 0,21.

II

In artikel I wordt na onderdeel Ba (nieuw) een onderdeel ingevoegd, luidende:

Bb. In artikel 3.17, eerste lid, onderdeel b, wordt «€ 0,19» vervangen door: € 0,21.

III

In artikel IV wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa. In artikel 15b, eerste lid, onderdeel a, wordt «€ 0,19» vervangen door: € 0,21.

Toelichting

In dit amendement wordt voorgesteld het bedrag dat volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 in de winstsfeer in aftrek kan worden gebracht ter zake van het reizen met een tot het privévermogen van de belastingplichtige behorend of door hem in privé gehuurd vervoermiddel, te verhogen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Daarnaast wordt voorgesteld het bedrag dat de inhoudingsplichtige op grond van artikel 15b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 ter zake van vervoer aan de werknemer onbelast mag vergoeden, eveneens te verhogen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer.

De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 218 miljoen per jaar.

De Financiële dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD-fractie in de tegenbegroting heeft gedaan.

Gelet op de stijging van de variabele autokosten vanaf 2004 (introductie van het huidige stelsel van onbelaste kilometervergoedingen) is het niet meer dan redelijk ook het bedrag van de onbelaste kilometervergoeding in de fiscale wetgeving te verhogen van € 0,19 naar € 0,21. Het gaat om het gebruik van de eigen privé auto voor «de baas». Hiermee wordt ook aangesloten bij pleidooien van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Remkes

Naar boven