31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 27
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 13 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A. In artikel 10.1 wordt «de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen» vervangen door: de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, en artikel 8.12, zevende lid, laatstvermelde bedragen.

III

Artikel III vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt.

V

Artikel V vervalt.

Toelichting

Met deze wijzigingen wordt de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage uit het wetsvoorstel verwijderd. De houdbaarheidsbijdrage is geen belastingmaatregel voor het jaar 2009 en dient daarom niet in het wetsvoorstel Belastingplan 2009 te worden opgenomen, maar in een apart wetsvoorstel.

Irrgang

Naar boven