31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel T, wordt «€ 1 765» vervangen door: € 1381.

II

In artikel I, onderdeel V, wordt «€ 840» vervangen door: € 280.

Toelichting

Door dit amendement wordt de alleenstaande-ouderkorting (artikel 8.15 Wet IB 2001) verlaagd met € 280 in plaats van met € 840, zoals in het voorstel van wet opgenomen. Het verlagen van de alleenstaande ouderkorting zou voor de circa 419 000 huishoudens die van de korting gebruik maken een forse inkomensachteruitgang betekenen. Met dit amendement wordt de inkomensachteruitgang voor alleenstaande ouders met kinderen beperkt.

De budgettaire derving wordt gedekt met een minder grote stijging van de in het voorstel van wet opgenomen verhoging van het maximum van het inkomensafhankelijke deel van de aanvullende combinatiekorting (artikel 8.14a Wet IB 2001).

Van der Vlies

Naar boven