31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. Vóór onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. Artikel 1, onderdeel g, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel f door een punt.

2. De onderdelen C tot en met Ra worden vervangen door:

C. Hoofdstuk VIII vervalt.

D. In artikel 90 wordt «60, eerste lid, 66, eerste lid, en 86, vermelde bedragen» vervangen door: 60, eerste lid, en 66, eerste lid, vermelde bedragen.

II

Artikel X vervalt.

III

Artikel XI vervalt.

IV

Artikel XXI, onderdeel A, komt te luiden:

A. Artikel 43a vervalt.

V

Artikel XXIX wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden:

5. In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXIII, onderdelen D en E, terug tot en met 1 januari 2008.

2. Het zesde lid vervalt.

Toelichting

Dit amendement behelst het schrappen van de verpakkingenbelasting. Het betekent een structurele derving van € 365 mln per jaar. De financiële dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD -fractie in de tegenbegroting heeft gedaan. Ook in gewijzigde zin levert de verpakkingenbelasting veel bureaucratische rompslomp op, werkt het prijsverhogend voor de consument en zal het geen of nagenoeg geen positieve milieueffecten hebben.

Remkes

Naar boven