Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931704 nr. 17

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XVIII vervalt onderdeel E.

II

Artikel XX wordt als volgt gewijzigd:

A. Het tweede lid vervalt.

B. In het derde lid wordt: «in het eerste en tweede lid bedoelde verhogingen» vervangen door: in het eerste lid bedoelde verhogingen.

Toelichting

Door dit amendement vervalt de in dit belastingplan opgenomen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor motoren. Dit geldt zowel voor de op wetsniveau geregelde verhoging per 1 januari 2009 als voor de verhogingen in volgende jaren tot 2013, die door middel van een ministeriële regeling doorgevoerd zouden worden. Het effect is dat de BPM voor motoren gelijk blijft, evenals de MRB, zodat de motor feitelijk geheel buiten de verschuiving uit hoofde van de «vluchtheuvelvariant» blijft. Wel blijft de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie van toepassing. De argumentatie om de opgenomen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor motoren wel door te voeren schiet te kort.

Het schrappen van deze verhoging werkt niet door naar de provinciale opcenten. De wijziging heeft een zeer beperkt budgettair verlies voor de rijksoverheid tot gevolg.

Met deze tariefmaatregel zijn geen administratieve lasten of uitvoeringskosten gemoeid.

Remkes