31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A. In artikel 10.1 wordt «de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen» vervangen door: de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, en artikel 8.12, zevende lid, laatstvermelde bedragen.

III

Artikel III vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt.

V

Artikel V vervalt.

Toelichting

Met deze wijzigingen wordt de houdbaarheidsbijdrage uit het wetsvoorstel verwijderd. Met de Raad van State is de VVD -fractie van oordeel dat dit onderdeel uit een oogpunt van zorgvuldigheid van het wetgevingsproces per afzonderlijk wetsvoorstel aan het parlement moet worden voorgelegd. In procedureel opzicht kan dat ook, omdat het in het jaar 2009 geen budgettaire consequenties heeft en pas in werking treedt per 1-1-2011.

Remkes

Naar boven