Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931704 nr. 11

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID SAP

Ontvangen 31 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba. Aan artikel 3.8 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tot de winst behoren mede de verhogingen, bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, onderdeel c, en derde lid, onderdeel c, van de onttrekking, bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, eerste volzin.

II

Artikel I, onderdeel C, onder 2, komt te luiden:

2. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede tot en met achtste lid tot vierde tot en met tiende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

2. Indien de auto wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op jaarbasis:

a. verlaagd met 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 95 gram per kilometer;

b. verlaagd met 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 95 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 116 gram per kilometer;

c. verhoogd met 10% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 176 gram per kilometer.

3. Indien de auto niet wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op jaarbasis:

a. verlaagd met 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer;

b. verlaagd met 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 110 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 140 gram per kilometer;

c. verhoogd met 10% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 212 gram per kilometer.

III

Artikel I, onderdeel C, onder 3, komt te luiden:

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «de officiële specifieke CO2-uitstoot» vervangen door «de CO2-uitstoot». Voorts wordt aan dit lid een volzin toegevoegd, luidende: Indien de CO2-uitstoot van een auto niet bekend is, wordt aangenomen dat de CO2-uitstoot van de auto:

– hoger is dan 176 gram per kilometer, bij een auto die wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, en

– hoger is dan 212 gram per kilometer, bij een auto die niet wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking.

IV

In artikel IV wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. Aan artikel 10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tot het loon behoren mede de verhogingen, bedoeld in artikel 13bis, tweede lid, onderdeel c, en derde lid, onderdeel c, van het voordeel, bedoeld in artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin.

V

Artikel IV, onderdeel A, onder 2, komt te luiden:

2. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede tot en met vijftiende lid tot vierde tot en met zeventiende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

2. Indien de auto wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op kalenderjaarbasis:

a. verlaagd met 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 95 gram per kilometer;

b. verlaagd met 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 95 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 116 gram per kilometer;

c. verhoogd met 10% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 176 gram per kilometer.

3. Indien de auto niet wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, op kalenderjaarbasis:

a. verlaagd met 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer;

b. verlaagd met 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 110 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 140 gram per kilometer;

c. verhoogd met 10% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 212 gram per kilometer.

VI

Artikel IV, onderdeel A, onder 3, komt te luiden:

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «de officiële specifieke CO2-uitstoot» vervangen door «de CO2-uitstoot». Voorts wordt aan dit lid een volzin toegevoegd, luidende: Indien de CO2-uitstoot van een auto niet bekend is, wordt aangenomen dat de CO2-uitstoot van de auto:

– hoger is dan 176 gram per kilometer, bij een auto die wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking, en

– hoger is dan 212 gram per kilometer, bij een auto die niet wordt aangedreven door een motor met compressieontsteking.

Toelichting

In het wetsvoorstel Belastingplan 2009 is een differentiatie van de fiscale bijtelling en onttrekking auto van de zaak opgenomen. In dit amendement wordt een verdere differentiatie van de fiscale bijtelling en onttrekking van de auto van de zaak voorgesteld door naast de 14%-categorie voor zeer zuinige auto’s, de 20%-categorie voor zuinige auto’s en de normale 25%-categorie tevens een 35%-categorie voor onzuinige auto’s te introduceren.

De hoogte van de bijtelling en onttrekking van auto’s die onder de nieuwe categorie vallen, wordt verkregen door de normale bijtelling en onttrekking van ten minste 25% van de waarde van de auto te verhogen met 10% van de waarde van de auto. De nieuwe categorie geldt voor auto’s die op diesel rijden met een CO2-uitstoot die hoger is dan 176 gram per kilometer en voor auto’s die niet op diesel rijden met een CO2-uitstoot die hoger is dan 212 gram per kilometer. De nieuwe categorie geldt ook voor auto’s waarvan de CO2-uitstoot niet bekend is.

Artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is aangevuld met de bepaling dat tot de winst mede behoort de verhoging van de onttrekking met 10% van de waarde van de auto. Artikel 10, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is aangevuld met de bepaling dat tot het loon mede behoort de verhoging van het voordeel (de bijtelling) met 10% van de waarde van de auto. Hiermee is uitdrukkelijk bepaald dat de verhoging van de onttrekking ook als winst belast kan worden in de gevallen dat de werkelijke kosten van de auto in een jaar lager zijn dan 35% van de waarde van de auto. Ook is hiermee uitdrukkelijk bepaald dat de verhoging van het voordeel (de bijtelling) als loon belast kan worden, ondanks dat deze verhoging geen benadering is van het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking hebben van een auto van de zaak. Het amendement leidt ertoe dat de externe effecten van de lease-auto sterker in de beslissing worden betrokken: lease-rijders worden sterker geprikkeld om de zuinigheid van een nieuwe zakenauto mee te wegen in hun beslissing. Hierdoor zullen net als in Engeland vooral nieuwe leasecontracten worden gesloten voor zuinige auto’s.

De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 200 mln in 2009 en zal geleidelijk afnemen tot € 194 mln in 2012.

Sap