31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 30
MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op de drie effectindicatoren voor integratie, te weten het aantal startkwalificaties, de arbeidsparticipatie en de oververtegenwoordiging in criminaliteit geen concrete beleidsdoelen zijn geformuleerd;

constaterende, dat de regering als beleidsdoel heeft het totale aantal vroegtijdig schoolverlaters met 50% in 2012 ten opzichte van 2002 te verminderen;

constaterende, dat de regering een substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie van 70% in 2006 naar 80% in 2016 voor ogen staat;

constaterende, dat de regering een reductie van de criminaliteit met 25% in 2010 ten opzichte van 2002 nastreeft;

verzoekt de regering ook haar ambities op het terrein van integratie te concretiseren, zodanig dat de achterstanden versneld worden ingelopen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Van der Staaij

Naar boven