Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XVII nr. 15

31 700 XVII
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

nr. 15
MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK C.S.

Voorgesteld 12 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het tekort aan zorgverleners in de jeugdhulp de komende jaren steeds verder zal oplopen en een goede analyse van de exacte omvang van de problematiek vooralsnog ontbreekt;

constaterende, dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in november 2007 een actieplan heeft gelanceerd om de tekorten aan zorgverleners terug te dringen, en de minister voor Jeugd en Gezin zou kunnen aanhaken op deze ingezette weg;

overwegende, dat specifiek beleid noodzakelijk is om de voorspelde groeiende vraag naar jeugdzorg de komende jaren het hoofd te kunnen bieden;

verzoekt de regering uiterlijk vóór de Verantwoording 2009 de Kamer een actieplan voor te leggen, waarin een analyse wordt gemaakt van de arbeidsmarkt voor de jeugdzorg, en waarin concrete beleidsmaatregelen worden voorgesteld met de daarbij behorende instrumenten en het tijdpad waarin de maatregelen geïmplementeerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink

Bouchibti

Dibi

Sterk