31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 60
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bedrijven de voor de continuïteit van de onderneming essentiële vakkennis moeten kunnen behouden, ook als ontslag van een deel van de werknemers onvermijdelijk is en deeltijd-WW geen oplossing biedt;

constaterende, dat de huidige regels voor bedrijfseconomisch ontslag nagenoeg geen ruimte bieden om rekening te houden met deze noodzaak;

verzoekt de regering het mogelijk te maken om bij ontslag rekening te houden met de kennis en competenties van werknemers door het «onmisbaarheidscriterium» en/of de toepassing daarvan te verruimen, en hiertoe in overleg te treden met sociale partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Ortega-Martijn

Heerts

Koşer Kaya

Naar boven