31 700 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

nr. 62
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2009

Op verschillende momenten heb ik met uw Kamer gesproken over de benzinemarkt. In de schriftelijke beantwoording bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken voor het jaar 2009 heb ik additioneel, onafhankelijk onderzoek naar de hoogte en totstandkoming van benzineprijzen aangekondigd.

Bijgaand doe ik u het eindrapport van het bedoelde onderzoek toekomen.1 Conform mijn brief van 11 mei 2009 (kamerstuk 31 700 XIII, nr. 60) heb ik mij ertoe ingespannen de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk na afronding aan uw Kamer te doen toekomen. Gezien de benodigde doorlooptijd van het onderzoek is er nog onvoldoende gelegenheid geweest om een beleidsreactie op te stellen. Een beleidsreactie volgt na het zomerreces. Niettemin heb ik met het oog op uw verzoek tot spoedige verzending, gemeend er goed aan te doen het onderzoeksrapport reeds vóór het zomerreces aan uw Kamer beschikbaar te stellen.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven