Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XII nr. 12

31 700 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 400 (x € 1000).

II

In artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1000).

Toelichting

Het kleine binnenvaartschip vervult een belangrijke functie in de logistiek van bedrijven die gelegen zijn aan de haarvaten van het vaarwegstelsel. De beleidsbrief «Varen voor een vitale economie» (2007) erkent deze belangrijke functie expliciet, maar stelt tevens vast dat deze functie onder druk staat.

Door de binnenvaartbranche is recent het rapport «Een goede toekomst voor het kleine schip» gepresenteerd. Dit rapport bevat 21 acties waardoor het kleine binnenvaartschip voor de toekomst zijn belangrijke functie kan blijven vervullen. Deze acties kennen een kostenpost van € 800 000. De helft hiervan wordt door de sector opgebracht. Dit amendement regelt de financiering van de andere helft, te weten € 400 000.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan artikel 34.04.03 Stimulering dec. overheden en maatsch. organisaties.

Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte binnen het budget van artikel 34.

Van der Staaij

Cramer


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.