Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XII nr. 1

31 700 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

16 september 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Rijkswaterstaat en Inspectie Verkeer en Waterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2009, Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

ArtikelOmschrijvingOorspronkelijke vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
  (x € 1 000)(x € 1 000)(x € 1 000)
 TOTAAL 8 794 23290 373
     
 Beleidsartikelen   
31Integraal waterbeleid72 58179 382570
32Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit51 41154 4113 700
33Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s46 14747 747 
34Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid83 43787 78498
35Mainports en logistiek63 51869 57811 276
36Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit80 654107 94559 190
37Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart47 90344 445454
     
 Niet-beleidsartikelen   
39Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU8 487 0978 073 770 
40Nominaal en onvoorzien1 1161 116 
41Ondersteuning functioneren VenW203 064228 05415 085

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .......... 2009, Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Begrotingsstaat baten-lastendiensten (x € 1 000)

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
KNMI45 46445 359105
RWS1 973 4581 973 4580
IVW79 57879 5780
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
KNMI2 9062 000
RWS138 94885 000
IVW12 4797 997

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) VenW 2009 (€ 721 mln.)

kst-31700-XII-1-1.gif

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein VenW voor 2009 (€ 90 mln.)

kst-31700-XII-1-2.gif

Procentuele verdeling begrote uitgaven VenW 2009 (totaal € 8,8 mld.)

kst-31700-XII-1-3.gif