Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 96

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 96
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2009

Mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat, wil ik u hierbij inlichten over de stand van zaken rond de experimenteerwet gedifferentieerd parkeren.

De experimenteerwet maakt het voor een aantal gemeenten mogelijk om te experimenteren met tarieven voor parkeervergunningen en kortparkeren, die zijn gedifferentieerd naar milieukenmerken.

Het doel van dit experiment is om te bekijken of dit instrument een bijdrage kan leveren aan de lokale luchtkwaliteit. De proef beoogt per 1 januari 2011 te starten en zal lopen tot 1 januari 2015. Voor de proef zijn de volgende gemeenten geselecteerd: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Apeldoorn en Nijmegen. Naast het wettelijk mogelijk maken van dit experiment wordt het experiment ook geëvalueerd, op basis waarvan besloten kan worden om de maatregel breder in te zetten.

Het streven was om deze experimenteerwet nog voor de zomer naar de Raad van State te sturen. Helaas is deze (ambitieuze) planning niet gelukt. Een belangrijke reden is dat we steeds meer tot het inzicht zijn gekomen dat de praktijkemissies van met name dieselvoertuigen niet overeenkomen met dat wat volgens de euroklasse mag worden verwacht. Dit speelt voornamelijk bij NO2.

Momenteel ben ik in overleg met de zeven deelnemende gemeenten om samen met hen te bekijken welke indeling het beste gehanteerd kan worden om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij hanteren we wel de randvoorwaarde dat het systeem goed uitlegbaar voor de burger moet zijn. Bovendien gaan we er vanuit dat de maatregel in beginsel lastenneutraal wordt ingezet. Natuurlijk houden we ook rekening met de ontwikkelingen op ander gebied, zoals de recente nationale sloopregeling en (de vormgeving van) Anders Betalen voor Mobiliteit. Over de uiteindelijke klassenindeling en de te verwachten effecten zal ik u bij het indienen van het wetsvoorstel nader informeren.

Het is mijn streven om deze experimenteerwet dit najaar naar de Raad van State te sturen. Ik hoop dat de wet dan eind 2010 in werking zal treden, zodat gemeenten aan de slag kunnen gaan met dit experiment om zo een bijdrage te leveren aan de lokale luchtkwaliteit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer