Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 76

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 76
MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN VAN GENT

Voorgesteld 3 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– de motie-Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. 10) uitspreekt dat voor het terugdringen van de geluidsoverlast het aantal AWACS-vluchten met 35% verminderd moet worden ten opzichte van het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen;

– de motie-De Wit c.s. (31 200 XI, nr. 71) de regering gevraagd heeft om zo nodig op basis van de NAVO-binnenvliegregeling voorwaarden te stellen aan het vliegen van AWACS-toestellen boven Nederlands grondgebied;

– deze reductie bereikt kan worden door stillere motoren dan wel vermindering van het aantal vluchten;

– het aantal vluchten in 2008 2840 bedroeg;

– de regering zich slechts wil inzetten voor een vermindering tot 2600 vluchten, waarvan 160 in de vorm van verplaatsing van vluchten naar een ander – Nederlands – vliegveld;

van mening, dat deze inspanningsverplichting volstrekt geen recht doet aan de Kameruitspraken die beogen om de jarenlange overlast in Zuid-Limburg nu snel te verminderen;

verzoekt de regering om richting de NAVO te communiceren dat, tot het moment waarop gevlogen wordt met stillere motoren, de AWACS-vluchten over Nederlands grondgebied op grond van de binnenvliegregeling gereduceerd zullen worden tot 2340 stuks,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit

Van Gent