Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 74

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 74
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2009

Bij de behandeling van de VROM-begroting 2006 op 9 november 2005, heeft de Tweede Kamer gevraagd om budget ter beschikking te stellen voor een initiatief van Greenpeace met betrekking tot een energiebox bij 10 000 huishoudens. Bij brief d.d. 10-1-2006 (Kamerstuk 30 300 XI, nr. 84) heeft de toenmalige staatssecretaris van VROM positief gereageerd op dit verzoek en aangegeven dat keuze vrijheid van de consument voorop zal staan. Per brief d.d. 6-6-2006 is de Tweede Kamer vervolgens geïnformeerd over de opzet van de proef (Kamerstuk 30 300 XI, nr. 123).

In de Motie van het lid Spies c.s. 31 200 XI, nr. 39 is gevraagd om afspraken te maken met de partners van het «Meer met Minder» programma en met gemeenten opdat de nationale uitrol van een energiebox de komende jaren wordt gerealiseerd.

In antwoord op de toezegging over de energiebox en de eerder genoemde Motie deel ik u het volgende mede. VROM heeft een proef met een gratis energiebox afgerond. De proef is in samenwerking met een gemeente en een energiebedrijf gedaan. Hierbij hebben circa 16 000 huishoudens een energiebox ontvangen. Daarnaast is met alle inwoners van Texel een proef gedaan met een Energiebon. De proef heeft aangetoond dat een energiebox kan bijdragen aan blijvend- en nieuw energiezuinig gedrag. Het effect van de uitgevoerde proef is dat energiebesparing bijvoorbeeld met zuinige verlichting nu door marktpartijen zoals energiebedrijven en gemeenten wordt opgepakt. Een aantal gemeenten geven gratis spaarlampen en gemeenten zijn bezig met energiebesparingsacties en energiebesparingpakketten waarvoor binnen het programma «Schoon en Zuinig» opnieuw budget ter beschikking is gesteld. Met de marktpartijen van het «Meer met minder programma» is gesproken over de energiebox. Marktpartijen onderkennen dat hier voor hen een rol is weggelegd. In het plan Meer met Minder is aangegeven dat de initiatiefnemers energieboxen willen verspreiden.

Sommige energiebedrijven bieden consumenten een vorm van een energiebox aan, soms met een gunstige voorfinanciering. Inmiddels zijn er in het kader van het klimaat straatfeest, ondersteund door VROM, in meer dan 2500 straten energiedozen uitgezet.

Naast energiebesparende producten is ook kennisoverdracht aan de consument van belang. Hierover heb ik u, tezamen met mijn ambtsgenoot van Economische Zaken, reeds bericht in mijn brief van 15-12-2006 in het kader van de evaluatie van het klimaatbeleid (Kamerstuk 28 240, nr. 70). Een rapportage aan de Tweede Kamer over de Energiebox heb ik even opgehouden teneinde eerst zeker te stellen dat marktpartijen aan de slag blijven met energiebesparende producten zoals een energiebox voor consumenten. Dit is de afgelopen periode mede in het kader van de lokale- en regionale klimaatinitiatieven door het rijk verder ondersteund en versterkt. Voor uw informatie zend ik u bijgaand het evaluatierapport.1

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.