Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 49

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 49
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bronbeleid altijd de voorkeur moet hebben boven effectgerichte maatregelen;

overwegende, dat in het geluidbeleid het accent ligt op effectgerichte maatregelen als geluidschermen en gevelisolatie en dat al deze maatregelen er op zijn vroegst toe leiden dat in 2023 de urgente saneringsopgave is afgerond;

overwegende, dat de milieubalans aangeeft dat bronbeleid als stille banden en stillere voertuigen effectief leiden tot een afname van geluid en bovendien goedkoper zijn;

verzoekt de regering een fundamentele herbezinning op het geluidbeleid uit te voeren en de resultaten hiervan uiterlijk in de begroting voor 2010 te verwerken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Boelhouwer

Neppérus

Van der Staaij

Van der Ham

Vendrik