Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 43

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 43
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in het rapport «Herstructurering bedrijventerreinen» constateert dat het Rijk middels de GSB- en Toppergelden met name financieel heeft bijgedragen aan de herstructurering in grotere gemeenten en terreinen met nationaal economisch gewicht;

overwegende, dat ook bedrijventerreinen in kleinere gemeenten een belangrijke rol spelen in de verrommeling van het landschap;

verzoekt de regering bij de besluitvorming over herstructurering van bedrijventerreinen de gesignaleerde onevenwichtigheid weg te nemen door uitdrukkelijk ook te voorzien in adequate (mede)financiering ten behoeve van (kleinere) bedrijventerreinen waarvoor niet een beroep kan worden gedaan op de GSB- en Toppergelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Neppérus

Wiegman-van Meppelen Scheppink