Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 41

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 41
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de doelstellingen voor het herstructureren van bedrijventerreinen wordt bemoeilijkt doordat de grondprijs voor bedrijfsterreinen door gemeenten laag wordt gehouden omdat – anders dan bij grond voor woningbouw – niet de geschatte waarde van de uiteindelijk bebouwde grond wordt gehanteerd;

overwegende, dat de Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen stelt dat de kwestie van de grondprijs pas op lange termijn moet worden aangepakt, terwijl het wenselijk is om dit te versnellen;

verzoekt de regering in de beleidsreactie op de Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen voorstellen te doen om samen met gemeenten tot één methodiek te komen voor de prijszetting voor bedrijfsontwikkeling op basis van de waarde bij bebouwing, waarbij ook een afspraak over verevening wordt meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham