31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 39
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid,

verzoekt de regering om in de Miljoenennota, om te beginnen in de Miljoenennota 2010 een maximale norm op te nemen voor de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in het komend jaar en daarbij aan te geven:

1) hoe deze maximale norm verdeeld is over de diverse sectoren;

2) hoe deze maximale norm past binnen een structurele neerwaartse trend op weg naar het doel van 150 megaton in 2020;

3) welke additionele maatregelen zo nodig getroffen worden om de maximale norm in het komend jaar te handhaven c.q. de structurele neerwaartse trend te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Van der Ham

Ouwehand

Naar boven