Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 37

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens het beleidsprogramma van de regering voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland water een meer bepalende factor moet worden bij ruimtelijke afwegingen, inclusief locatiekeuzes;

overwegende, dat de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving heeft geadviseerd, de watertoets juridisch te versterken bijvoorbeeld door het verplichten van een wateradvies, het stellen van eisen aan de inhoud van het wateradvies en de waterparagraaf en het verplichten van de watertoets bij waterrelevante ruimtelijke structuurvisies;

overwegende, dat juridische versterking de plaats van de watertoets in het besluitvormingsproces de invloed op locatiekeuzes kan versterken;

verzoekt de regering te komen met voorstellen om de watertoets juridisch te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Vendrik

Van der Staaij

Van der Ham