Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 30

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 30
MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vanwege de huidige normstelling inzake verstoringsgebieden rondom radarstations er in grote gebieden geen hoogbouw boven 45 meter mogelijk is en ook de mogelijkheid tot plaatsing van windmolens, zowel op land als op zee, sterk wordt beperkt;

draagt de regering op te zoeken naar technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring, teneinde meer ruimte te bieden aan wenselijke hoogbouw, duurzame energie-initiatieven en het overige beleid uit de Nota Ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Heugten

Wiegman-van Meppelen Scheppink