Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 26

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 26
MOTIE VAN HET LID VAN HEUGTEN C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor vermindering van regeldruk en administratieve lasten ook pseudowetgeving (aanvullende eisen en regeltjes) moet worden vermeden en bestreden;

constaterende, dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan/projectbesluit er voor gemeenten een onderzoeksplicht is ten aanzien van externe veiligheid, verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit, geluidhinder, archeologie, geologie, bodemverontreiniging, flora en fauna, natuurbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit, en mogelijk een milieueffectrapportage;

verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, waterschappen en provincies binnen een halfjaar een praktische handreiking op te stellen teneinde de genoemde onderzoeksplichten te stroomlijnen en de voorbereiding van bestemmingsplannen en projectbesluiten te vereenvoudigen en te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Heugten

Vermeij

Wiegman-van Meppelen Scheppink