Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 15

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 15
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN HEUGTEN

Ontvangen 18 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 800 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 800 (x € 1 000).

Toelichting

Voor het komende jaar is in de begroting € 9,5 mln opgenomen voor inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken. Om Nederland niet alleen in plannen op papier mooier te maken, maar ook direct buiten aan de slag te gaan, regelt dit amendement het volgende: De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is al een poos bezig met het Deltaplan voor het Nederlands Landschap. In samenwerking met LNV is in opdracht van VROM een uitvoeringscahier geschreven en zijn 4 proefgebieden geselecteerd: Het Binnenveld, Amstelland, het Groene Woud en de Ooijpolder-Groesbeek. Om hier concreet aan de slag te kunnen is een Rijksbijdrage van 4 x € 950 000 = € 3,8 mln nodig. Voor de indieners van het amendement ligt het voor de hand om eerst deze reeds beschikbare proefprojecten van geld te voorzien, alvorens nieuwe ideeën te gaan uitvragen. Indieners van het amendement beogen dat Rijk, provincie, gemeenten en private partijen elk een kwart van de investerings- en beheerskosten leveren.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden door in beleidsartikel 2 gebruik te maken van de budgettaire ruimte binnen operationele doelstelling 2.2.1, waarin het Innovatieprogramma Mooi Nederland is ondergebracht en deze ten goede te laten komen van operationele doelstelling 2.2.2. Op termijn moet implementatie van de instrumenten van de Taskforce Rinnooy Kan structurele financiering voor het hele landschap gaan genereren. Uitvoering van de pilotprojecten binnen drie jaar kan daartoe waardevolle ervaring opleveren.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Heugten