Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 12

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 12
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2008

De vaste commissie voor VROM heeft mij na haar procedurevergadering van 23 oktober jl. verzocht de Kamer alle relevante informatie ten behoeve van de behandeling van de VROM-begroting 2009 uiterlijk een week van tevoren te doen toekomen.

Hierbij moet ik u helaas berichten dat u over de volgende dossiers later, doch zo spoedig mogelijk voor de begrotingsbehandeling VROM, geïnformeerd wordt.

– Voortgangsrapportage Duurzaam Inkopen;

– Reactie op rapport PBL en ENC d.d. 3 november jl. «Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig»;

– Reactie op verzoek van het lid Atsma bij regeling van werkzaamheden d.d. 4 november jl. inzake het Waddenfonds

– Stand van zaken registratie van en toezicht op natte koeltorens

– CLM rapport analyse milieueffecten afschaffen zuivelquotering

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer