Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 10

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2008

Bij brief van 17 juni 2008 heb ik van de griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vragen gekregen over de voortgang van het sleutelproject Arnhem. Dit naar aanleiding van berichtgeving over de aanbesteding van de nieuwbouw/verbouw van het station Arnhem (een van de zes sleutelprojecten), waaruit blijkt dat slechts één aannemer bereid zou zijn gevonden om in te schrijven en de prijs 55 miljoen hoger ligt dan geraamd.

Met het oog op de aanstaande begrotingsbehandeling van VROM bericht ik u over de stand van zaken.

Het is u bekend dat de uitvoering van het project vertraging ondervindt.

In een bestuurlijk overleg d.d. 4 september is afgesproken dat nader onderzoek uitgevoerd zal worden naar de verschillende opties voor realisatie en het daarvoor benodigde budget. Het onderzoek is in volle gang.

Eind van het jaar hoop ik samen met mijn collega van VenW en de regionale partners een reëel beeld te hebben van planoplossingen en financiering, ik zal u daarover nader berichten.

Een deel van de werkzaamheden, waaronder de bouw van een perrontunnel vindt gewoon doorgang. Het functioneren van het station als zodanig ondervindt geen vertraging.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J. M. Cramer