Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 1

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

16 september 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Waddenfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Waddenfonds;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit» van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel beidt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

  (1)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 1 216 159255 674
     
 Beleidsartikelen 900 700215 335
01Optimalisering van de ruimtelijke afweging6 26019 14010 033
02Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur59 074142 92085 920
03Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging41 12097 6102 500
04Milieukwaliteit van water en bodem94 598171 06321 600
05Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving102 159129 95871 700
06Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s136 812147 6622 800
07(Inter)nationaal milieubeleid78 04482 1316 900
08Externe veiligheid26 86646 53213 000
09Handhaving en toezicht63 85663 684882
     
 Niet-beleidsartikelen 315 45940 339
91Algemeen308 178316 16940 339
92Nominaal en onvoorzien– 572– 710

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit behorende bij de Wet van ........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

 (1)  
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
01 Nederlandse Emissieautoriteit6 6136 6130

(x € 1 000)

 (1)  
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten 
01 Nederlandse Emissieautoriteit770505

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Waddenfonds voor het jaar 2009

Begrotingsstaat van het Waddenfonds behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

 (1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Beleidsartikel   
    
01  Waddenfonds40 47840 47833 878
    
Subtotaal 40 47833 878
    
Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2008)   
    
Subtotaal 40 47833 878
    
Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2009   
    
TOTAAL 40 47833 878

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Begrote uitgaven naar artikel voor 2009 (x € 1 000)

kst-31700-XI-1-1.gif

Begrote ontvangsten naar artikel voor 2009 (x € 1 000)

kst-31700-XI-1-2.gif